Jongeneel Incasso Support Dr. Langeveldplein 20
3361 HE Sliedrecht
0184 - 636869 Mail ons!    
         
    Home       Diensten       Werkwijze       Algemene voorwaarden       Contact    
 
   

Algemene voorwaarden van Jongeneel Incasso Support

   
   

1: Jongeneel Incasso Support is een eenmanszaak, die kantoor houdt te Sliedrecht.

2: Alle opdrachten, diensten en/of werkzaamheden worden, met uitsluiting van het bepaalde in artikel 7:404 en 7:407 lid 2 BW, uitsluitend aanvaard en uitgevoerd door Jongeneel Incasso Support. Dit impliceert dat een opdracht gericht aan een aan de eenmanszaak verbonden persoon, geacht wordt uitsluitend aan de eenmanszaak te zijn verstrekt, zonder dat de betreffende persoon gehouden is de werkzaamheden zelf te verrichten of daarvoor aansprakelijkheid aanvaardt.

3: Bij het inschakelen van derden door haar zal Jongeneel Incasso Support. steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Iedere aansprakelijkheid voor tekortkomingen van genoemde derden is uitdrukkelijk uitgesloten.

4: Iedere aansprakelijkheid voor schade, voortvloeiende uit of verband houdende met de uitvoering van een opdracht, is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van de door Jongeneel Incasso Support. afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico volgens de betreffende polis. Op verzoek wordt een afschrift van de polisvoorwaarden toegezonden. Indien op grond van welke reden dan ook geen uitkering van de gesloten verzekering plaatsvindt, is de aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag van het door de eenmanszaak in rekening gebrachte honorarium.

5: Jongeneel Incasso Support. is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht een overeengekomen, of bij gebreke daarvan, een redelijk honorarium aan de opdrachtgever in rekening te brengen, vermeerderd met een vaste opslag op het honorarium ter bestrijding van de kosten van kantoorfaciliteiten. Het honorarium is gebaseerd op de ten tijde van de aanbieding geldende prijsbepalende factoren. Indien na de datum van opdracht een of meer van deze kostprijsfactoren een wijziging ondergaan, ook al geschiedt dit ingevolge voorzienbare omstandigheden, is Jongeneel Incasso Support gerechtigd het overeengekomen honorarium te wijzigen. Tevens is de opdrachtgever aan Jongeneel Incasso Support de onkosten verschuldigd, die in het kader van de uitvoering van de opdracht zijn gemaakt. Jongeneel Incasso Support is gerechtigd tussentijds aan de opdrachtgever honorarium, kantoorkosten en onkosten in rekening brengen. Jongeneel Incasso Support behoudt zich het recht voor gedurende het uitvoeren van de opdracht zekerheid van betaling te verlangen in de vorm een te storten voorschot ter zake het door Jongeneel Incasso Support in rekening te brengen honorarium. Jongeneel Incasso Support zal de door haar ten behoeve van opdrachtgever ontvangen gelden, zaken en zaakswaarden in beheer gegeven van een speciaal gereserveerde rekening van Jongeneel Incasso Support.

6: Verzoekt opdrachtgever Jongeneel Incasso Support om gedurende de looptijd van de incassoprocedure de behandeling van een vordering te staken. Dan sluit Jongeneel Incasso Support het dossier tegen een gereduceerde provisie van 50% van de oorspronkelijke incassokosten, verhoogd met eventuele voorschotten.

7: De opdrachtgever dient de declaraties van Jongeneel Incasso Support binnen 15 dagen na factuurdatum te voldoen. Bij overschrijding van deze termijn is de opdrachtgever in verzuim en is de wettelijke rente over het openstaande saldo verschuldigd. Tevens is de opdrachtgever in dat geval buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd, ten minste bedragende 15% van het openstaande saldo.

8: De uitvoering van de werkzaamheden vindt uitsluitend plaats ten behoeve van de opdrachtgever en derden kunnen ter zake geen rechten ontlenen.

9: De door de eenmanszaak in het kader van de opdracht aangelegde dossiers worden gedurende een periode van 5 jaren na opdracht door de eenmanszaak bewaard, waarna de inhoud zal worden vernietigd.

10: De rechtsverhouding tussen de opdrachtgever en Jongeneel Incasso Support is onderworpen aan Nederlands recht. Alle geschillen naar aanleiding van de dienstverlening, inclusief declaratiegeschillen, worden beslecht door de bevoegde rechter te Rotterdam.

11: Alle bedingen in deze voorwaarden zijn mede gemaakt ten behoeve van Jongeneel Incasso Support alsmede ten behoeve van degenen die voor Jongeneel Incasso Support. werkzaam zijn.   
   

De diensten van Jongeneel Incasso Support

   
         
   
Incasso   Klantacceptatie   Debiteurenbeheer   Gerechtelijke incasso   Juridisch Advies
                 
Incasso   Klantacceptatie   Debiteurenbeheer   Gerechtelijke incasso   Juridisch advies
   
   


   
   


   
    Jongeneel Incasso Support  |  Dr. Langeveldplein 20, 3361 HE Sliedrecht  |  info@jongeneelincassosupport.nl  |  Webdesign: Devaca